แนะนำโครงการ

                     โครงการของเราคือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างบุคคลิกภาพ และคุณลักษณะความเป็นผู้นำ สิ่งที่เราทำคือการปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเยาวชน และให้เยาวชนนำไปเผยแพร่สู่ชุมชน แบบเพื่อนเตือนเพื่อน เพราะเยาวชนมักจะติดเพื่อนมาก ซึ่งจะเป็นการใช้ธรรมชาติ ของเขาเองให้เป็นประโยชน์ กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน รวมตัวกันได้โดยเพื่อนบอกต่อเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน รวมตัวกัน โดยมีความต้องการที่จะสร้างแกนนำของเยาวชนที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างในโรงเรียนและชุมชน เป็นการต่อยอดโครงการของเราให้มีอยู่ตลอดไป ปัจจุบันนี้คนในสังคมมักจะตัดสิคนแค่เพียงตาเห็นเท่านั้น แต่ไม่เคยค้นเ ข้าไปในตัวตนที่แท้จริงของคน คนนั้นเลย มันเหมาะสมแล้วหรือที่จะตัดสินคนเพียงแค่คุณมอง โลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมาย มากกว่าที่เราเห็น เพียงคุณใช้ใจมอง

ตัวอย่างโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นผู้นำ ”

 

1.  หลักการและเหตุผล

                การอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปตามสถานะ และสภาพของแต่ละบุคคล จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน ปรับตัวเข้าหากัน แต่อาจมีบางสังคมที่มีความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ปฏิบัติตามบทบาทของตนเองไม่ได้หรือ ไม่เข้าใจในบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งพบปัญหาเยาวชนในชุมชนชักชวนเพื่อนไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ขาดการกล้าแสดงออกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ เนื่องมาจากเยาวชนไม่ได้รับแบบอย่างในทางที่ถูกต้อง และขาดพื้นที่และโอกาสในการแสดงออก ส่งผลทำให้เยาวชนรวมกลุ่มกันกับเพื่อน เพื่อใช้สารเสพติดและตัดสินปัญหา    ด้วยความรุนแรง

                ดังนั้นกลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้รู้จักบทบาทของตนเอง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีภาวะผู้นำที่ดี  เป็นพื้นฐานให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป

2. วัตถุประสงค์

                1.เพื่อให้เยาวชนมีการกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง

                2.เพื่อให้เยาวชนมีบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี

                3.เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 140 คน

4. พื้นที่ดำเนินงาน

                ชุมชนบ้านโนนหอมและโรงเรียนบ้านโนนหอม ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

5. กระบวนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม

        กระบวนการดำเนินงาน

                1.  สำรวจและศึกษาปัญหาเยาวชน

                2.  สรุปปัญหาและวางแผนแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                3. จัดทำโครงการและเสนอโครงการ

                4. จัดรูปแบบการเข้าค่ายอบรมให้เหมาะสมกับสภาพสังคม

                5. ดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้

                6. สรุปรายงานผล

        กิจกรรม

  1. จัดกิจกรรมอบรมบุคคลในชุมชน

1.1      ติดต่อประสานงานผู้ใหญ่บ้านและบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนในหมู่บ้าน

1.2      เข้าพบชาวบ้านแต่ละครัวเรือน

1.3      จัดเวทีสะท้อนปัญหาทั้งสองด้าน เยาวชนและผู้ใหญ่

1.4      สรุปปัญหาร่วมกันกับบุคคลในชุมชน และหาทางแก้ไข

1.5      ติดตามการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม และการสังเกตพฤติกรรม

1.6      ค้นหาแกนนำในหมู่บ้านทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ เพื่อติดต่อประสานงาน

  1. เดินรณรงค์ภายในหมู่บ้าน

2.1      สรุปปัญหาจากกิจกรรมที่หนึ่ง และนำปัญหานั้นๆมาถ่ายทอดลงแผ่นป้าย

2.2      เดินรณรงค์ภายในหมู่บ้าน

  1. เข้าค่ายพักแรม 3 คืน 4 วัน ของนักเรียน

กิจกรรมวันที่ 1

ช่วงเช้า ติวเสริมรายวิชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ช่วงบ่าย กิจกรรมเข้าฐาน หัวข้อ ความสามัคคีและความเสียสละ

ช่วงเย็น กิจกรรม จับเข่าคุยกันฉันพี่น้อง เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อสังคมนั้นๆ

กิจกรรมวันที่ 2

ช่วงเช้า ติวเสริมรายวิชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ช่วงบ่าย กิจกรรมเข้าฐาน หัวข้อ บุคลิกภาพภายในและภายนอก กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์

ช่วงเย็น กิจกรรม จับเข่าคุยกันฉันพี่น้อง เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อสังคมนั้นๆ

กิจกรรมวันที่ 3

ช่วงเช้า ติวเสริมรายวิชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ช่วงบ่าย กิจกรรมเข้าฐาน หัวข้อ ความรับผิดชอบและการกล้าแสดงออก

ช่วงเย็น กิจกรรมวิเคราะห์ข่าวและสังคม ฝึกปฏิบัติให้คำปรึกษา เพื่อนเตือนเพื่อน

กิจกรรมวันที่ 4

ช่วงเช้า ประเมินผลรายวิชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

               กิจกรรมบรรยาย ส่งเสริมคุณธรรมพระคุณพ่อแม่ และพระคุณที่สาม

ช่วงบ่าย ประมวลผลและสรุปกิจกรรมทั้งหมด

6. การกำกับติดตามและประเมินผล

                1. แบบประเมินผล(ใช้แบบประเมินผลจากกลุ่ม)

                2. สังเกตพฤติกรรมและบันทึกผล จากผู้ประสานงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

                3.สัมภาษณ์และบันทึกผล จากผู้ประสานงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7. องค์กรที่ร่วมดำเนินงาน

                1. กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน

                2. คณะครู อาจารย์โรงเรียนบ้านโนนหอม

                3. ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในชุมชนโนนหอม

                4. องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ

                5. วัดในชุมชนบ้านโนนหอม

8. งบประมาณ

                1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 วัน 3 คืน เป็นเงิน 18, 000 บาท

                2. ค่าวัสดุอุปกรณ์การเข้าค่าย 2, 000 บาท

                3. ค่าจัดทำแบบสอบถามในส่วนของชาวบ้านและนักเรียน 1, 000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                เยาวชนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น มีโอกาสและพื้นที่ในการกล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในหมู่บ้าน รวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อเยาวชนในหมู่บ้านโนนหอม และหมู่บ้านอื่นๆ

  ตัวอย่าง ตารางกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นผู้นำ”

เสริมสร้างทักษะ ทางด้านวิชาการ

(โครงการต่อเนื่อง)

 

5 พฤศจิกายน 2552

 

 

08.00 – 08.30   เปิดการฝึกโครงการ

08.30 – 12.00   ติวเสริมรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6     5 กลุ่มสาระ

                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3    5  กลุ่มสาระ

12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหารที่บ้าน

13.00 – 16.00   กิจกรรมเข้าฐาน หัวข้อความเสียสละและความสามัคคี

– เรือโนอา

– ยุวชนทหาร

– แลกเปลี่ยนชิงตัวประกัน

– หลบซ่อนพลางตัว

– งมเหรียญจากที่ซ่อน

– ยุทธวิธีในการรบ

16.00 – 18.00   แยกกลุ่มประกอบอาหาร อาบน้ำ รับประทานอาหาร

18.00 – 20.00   จับเข่าคุยกันฉันพี่น้อง แลกเปลี่ยนทัศนะคติ และแนะแนวการศึกษา

20.00 – 22.00   กิจกรรมรู้จักตนเองและคนรอบข้าง

22.00 – 05.30   เข้านอน

 

6 พฤศจิกายน 2552

05.30 – 06.00   กายบริหาร

06.00 – 07.00   ภารกิจส่วนตัว

07.00 – 08.00   พักรับประทานอาหาร

08.00 – 12.00   ติวเสริมรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6    5 กลุ่มสาระ

                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3    5  กลุ่มสาระ

12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหารที่บ้าน

13.00 –16.00    กิจกรรมถ่ายทอดตัวตนสู่สังคมให้รับรู้ (เดินรณรงค์รอบหมู่บ้าน)

– งดใช้ความรุนแรงแก่เด็กและสตรี

– ยาเสพติด

– HIV

– ศักยภาพของเยาวชน

16.00 – 18.00   แยกกลุ่มประกอบอาหาร อาบน้ำ รับประทานอาหาร

18.00 – 20.00   จับเข่าคุยกันฉันพี่น้อง แลกเปลี่ยนทัศนะคติ และแนะแนวการศึกษา

20.00 – 22.00     กิจกรรมเสียงสะท้อนจากสังคมถึงตัวฉัน(กิจกรรมกลุ่มบำบัด)

22.00 – 05.30   เข้านอน

                                                    7 พฤศจิกายน 2552

05.30 – 06.00   กายบริหาร

06.00 – 07.00   ภารกิจส่วนตัว

07.00 – 08.00   พักรับประทานอาหาร

08.00 – 12.00   ติวเสริมรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6     5 กลุ่มสาระ

                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3    5 กลุ่มสาระ

12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหารที่บ้าน

13.00 –16.00    กิจกรรม หัวข้อการแสดงออก ความจริงใจและความรับผิดชอบ

– โดยรูปแบบบุคคลทำการรบในเวลากลางวันและกลางคืน

16.00 – 18.00   แยกกลุ่มประกอบอาหาร อาบน้ำ รับประทานอาหาร

18.00 – 20.00   จับเข่าคุยกันฉันพี่น้อง แลกเปลี่ยนทัศนะคติ และแนะแนวการศึกษา

20.00 – 22.00     กิจกรรมการแสดง

– รับหัวข้อที่กำหนดให้ นำมาแสดงละครเวที

22.00 – 05.30   เข้านอน

8 พฤศจิกายน 2552

05.30 – 06.00   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพระคุณพ่อแม่

06.00 – 07.00   ภารกิจส่วนตัว

07.00 – 08.00   พักรับประทานอาหาร

08.00 – 12.00   ทดสอบรายจุดประสงค์วิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6    5 กลุ่มสาระ

                                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3    5 กลุ่มสาระ

12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหารที่บ้าน

13.00 –14.00   ทดสอบประมวลผล ความรู้ สรุปกิจกรรม

14.00 –15.00   กิจกรรมอำลา

15.00               กลับบ้าน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: